วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนธันวาคม 2556
หน้า 1

 
   
สาส์นจากนายกสมาคม การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่วาระ พ.ศ. 2557-2558
27 ธันวาคม 2556
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่วาระ พ.ศ. 2557-2558

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้ส่งบัตรเลือกตั้งและรายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งไปยังสมาชิกทุกท่านแล้ว หากท่านได้รับกรุณาเลือกผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมต่อไปลงในบัตรเลือกตั้งและส่งกลับคืนมายังสมาคมโดยเร็วภายในวันที่ 6 มกราคม 2557

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่จะได้รับจากท่านมา ณ โอกาสนี้
 
   
สาส์นจากนายกสมาคม เรื่อง สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย
2 ธันวาคม 2556
ข่าวดีในแวดวงการพยาบาลอาชีวอนามัยได้แก่เรื่อง สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยให้ทำหน้าที่ต่อไปนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของพยาบาลอาชีวอนามัยในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน (AEC)
2. สร้างมาตรฐานการศึกษาการบริการหลักสูตรด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยในระดับต่างๆ (ปริญญาตรีฌฉพาะทางและปริญญาโท)
3. วางแผนการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ การฝึกอบรมระยะสั้น

ทางสมาคมได้สรุปข้อคิดเห็นจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปยังสภาการพยาบาลแล้วและขอเชิญสมาชิกที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สามารถส่งมายังสมาคมเพื่อรวบรวมนำเสนอความคิดเห็นต่อสภาต่อไป
หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th