วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2556
หน้า 1

 
   
การสรรหากรรมบริหารสมาคมฯ
25 พฤศจิกายน 2556

ที่ สพอทน. 40/2556
21 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม
เรียน สมาชิกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือทุกท่าน

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารของสมาคมการพยาบาลอาชีวนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จำนวน26 คน จะครบวาระในเดือนธันวาคม 2556 นี้ และคณะกรรมการชุดใหม่จะต้องรับหน้าที่ต่อจากชุดเดิมตั้งแต่ เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 2 ปีซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่จะต้องมาจากการเลือกตั้งจำนวน 26 คน
สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดพิจารณาเสนอชื่อพยาบาลวิชาชีพอาชีวอนามัยซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคม ๒ เดือนต่อครั้ง และมีเวลา มีความเสียสละ เต็มใจให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ โดยส่งรายชื่อที่เสนอและข้อมูลตามแบบฟอร์ม ที่แนบมาจำนวน 1-26 ท่าน (พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1-2 นิ้วจำนวน 1 ใบ: ถ้ามี) ให้กับสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ทาง E-mail ของสมาคม : ohnant@hotmail.co.th ภายใน วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เพื่อที่ทางสมาคมฯ จะได้ทำการรวบรวมรายชื่อและนำเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรินทร์ น้อยสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งรายชื่อสมาชิกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
http://aohn-nt.org/Members2556.xls
http://aohn-nt.org/name_list-1.docx 
   
สาส์นจากนายกสมาคมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน
25 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งนี้ทางประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้แนบรายละเอียดในเวปไซด์สมาคมฯ ให้แล้ว ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านเสนอรายชื่อมายังสมาคมฯ เพื่อจะได้จัดและดำเนินการเลือกตั้งต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่างหน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th