วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนกรกฏาคม 2555
หน้า 1

 
   
บรรยายเรื่อง อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
27 กรกฏาคม 2555
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00น.-12.00น.

สมาคมได้รับเชิญจากฝ่ายงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรยายเรื่อง อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิชย์ มีบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 91 คน
โดยมี
ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง - นายกสมาคม
คุณนงเยาว์ มานิตย์ - พยาบาลอาชีวอนามัยโรงพยาบาลแม่ออน
คุณชื่นกมล สุขดี - พยาบาลอาชีวอยามัยโรงพยาบาลสันกำแพง
คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ - พยาบาลอาชีวอนามัย(นักธุรกิจ)ร่วมเป็นวิทยากร
 
   
มอบทุนการศึกษา
23 กรกฏาคม 2555
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
มอบทุนการศึกษา ให้แก่ อาจารย์วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “โปรแกรมการลดปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้”
จำนวนเงิน 20,000 บาท จากกองทุนรุจิภาส

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 11 จำนวน 9 คน (สนับสนุนโดย ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง)

วันที่ 25 ธันวาคม 2555
สมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ได้ทุนมอบสนับสนุนโครงการ “พัฒนาระบบการจัดการขยะอันตรายในหอพักนักศึกษาพยาบาล (Safe trash Safe Life Project)” จำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นเงินจาก
กองทุนรุจิภาส 1,000 บาท
คุณสราญรัตน์ บุญฉลวย (กรรมการสมาคมฯ) 500 บาท
คุณฉัตรรุ่ง วีระไวทยกิจ (กรรมการสมาคมฯ) 500 บาท

กลุ่มนักศึกษาที่พัฒนาโครงการ
1. นางสาวณัณฑริกา จิตรจง
2. นางสาวทิชา สามใจ
3. นางสาวธาวิดา สังข์เผือก
4. นางสาวนิยะดา ทาทอง
5. นางสาวนุชจรินทร์ มีคาพันธุ์
6. นางสาวเบญจรัตน์ สิทธิโชติ
7. นางสาวปรียานุช ตั๋นทุละ
8. นางสาวปาริฉัตร พันธ์ศุภะ
9. นายพลาธิป สารข้าวคำ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.สมใจ ศิระกมล

หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th