วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 

การให้บริการ

ด้านพัฒนาวิชาชีพ
          ให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในปี 2550 และร่วมในการบริหารหลักสูตร ร่วมสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
          ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในยามประสบภัยพิบัติ ได้แก่การบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังข้อมูลด้านข่าวสารและกิจกรรม

ด้านศาสนา
          ได้ทำบุญ ทอดผ้าป่า(5 พฤศจิกายน 2554) บำรุงการศึกษาของภิกษุ และสามเณร

          ส่วนด้านอื่นๆ จะได้พัฒนาในโอกาสต่อไป
 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th