วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
งานวิจัย / วิทยานิพนธ์

ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจััยที่เกี่ยวข้อง
1 กรกฎาคม 2554
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียน : นางสาววารุณี ตั้งสถาเจริญพร


บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาลรัฐ
24 มีนาคม 2554
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาลรัฐ

ผู้เขียน : นางสาวอัมพวรรณ สินธุญา


ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
9 มกราคม 2554
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ผู้เขียน : นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วมณี


ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา
9 มกราคม 2554
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา

ผู้เขียน : นางสาวรุ้งกานต์ พลายแก้ว


ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานยางแผ่นรมควัน
9 มกราคม 2554
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานยางแผ่นรมควัน

ผู้เขียน : นางสาวประภัสสร อักษรพันธ์


สภาพการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานขนย้ายสินค้า
2 กรกฎาคม 2553
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : สภาพการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานขนย้ายสินค้า
ผู้เขียน : นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนอนุ


ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
5 มีนาคม 2553
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
ผู้เขียน : นางสาวจันทร์จีรา ยารวง
 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th