วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนเมษายน 2557
หน้า 1

 
   
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
1 เมษายน 2557
ประกาศสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พ.ศ. 2557-2558

ตามที่สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2557-2558 ไปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 แล้วนั้น มีสมาชิกส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาจำนวน 81 คน เป็นบัตรเสีย 1 ใบ ผลการเลือก มีผู้ได้รับการเลือกตั้งจำนวน 27 คน และผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้ตอบรับเป็นกรรมการบริหารชุดใหม่ มีจำนวน 22 คน ดังรายนามต่อไปนี้ โดยมีอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ ได้รับความไว้วางใจจากกรรมการบริหารชุดใหม่ เลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม การพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ คนต่อไป


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
 
   
สาส์นจากนายกสมาคมประจำเดือนเมษายน 2557
1 เมษายน 2557
ขอขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ผ่านมา เช่นการประชุมวิชาการ การเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ เป็นต้น สำหรับรายนามคณะกรรมการชุดใหม่ได้ลงประกาศไว้ให้ในหัวข้อกิจกรรมแล้วนะคะ
นายกสมาคมคนใหม่ คณะกรรมการได้ลงมติ คือ เลือกอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ ให้ดำรงตำแหน่งนายกค่ะ
ทางสมาคมฯ จะจัดงานขอบคุณผู้บริหารชุดจิตอาสาและแสดงความยินดีต้อนรับนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 10.00-12.00น. ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสครบวาระการเป็นนายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ดิฉันขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อและร่วมกันพัฒนาสมาคมต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี อย่างจริงใจ
รุจิภาส ภู่สว่าง
หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th