วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนตุลาคม 2556
หน้า 1

 
   
“ขอถวายสักการะด้วยความเคารพและศรัทธา”
24 ตุลาคม 2556
ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2456
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556

“...ชีวิตนี้น้อยนัก
แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก
จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย
เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี
แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด...”

(สมเด็จพระญาณสังวร)
 
   
สาส์นจากนายกสมาคมฯ
20 ตุลาคม 2556
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานประชุมวิชาการของสมาคมได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมประชุมทั้ง 70 ท่าน กรรมการบริหารสมาคมฯ สถานบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แขกผู้อาวุโส อาทิ คุณจิตอนงค์ อรรถเวทยวรวุฒิ คุณวราศรี ศรีตลพฤกษ์ คุณเกศินี เฉลิมทอง รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์ รวมทั้งนายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอะ ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
สำหรับเอกสารประกอบการบรรยาย และกิจกรรมการประชุมวิชาการต่างๆ ทางฝ่ายเลขานุการและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้แนบลงในเวปไซด์สมาคมฯ ให้แล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง 
   
โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมวิชาการของสมาคมฯ
16 ตุลาคม 2556
สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการของสมาคมฯ ภายใต้หัวข้อ "ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสาร และโลกไร้พรหมแดน" เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานมีทั้งการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัย และโครงการปฏิบัติด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากบุคลากรหลากหลายหน่วยงาน

ผลการประเมิน
http://www.aohn-nt.org/Evaluation16-12-56.docx 
   
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการ
1 ตุลาคม 2556
เรียน ท่านสมาชิกและพยาบาลอาชีวอนามัยทุกท่าน

ด้วยสมาคมการพยาบาลอาชีวนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556และประชุมวิชาการในวันที่ 16-17-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมัครเข้าร่วมประชุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การได้มาพบปะหารือกันในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ความคิดเห็นจากทุกท่านจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานการพยาบาลอาชีวอนามัยในอนาคตที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนทำงานและเศรษฐกิจของชาติรวมทั้งความมั่นคงในอนาคตแห่งวิชาชีพของตัวท่านเอง

การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้เราต้องเตรียมให้พร้อม ความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคนเท่านั้นที่จะช่วยให้ข้ามพ้นการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ไปด้วยดีและสง่างาม

ทางสมาคมฯ เตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับทุกท่านที่จะเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นและสาระที่น่าสนใจ

และคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ขอเชิญชวนพยาบาลอาชีวอนามัยและผู้สนใจทุกท่านส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือโครงการ/นวัตกรรมด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อร่วมนำเสนอในงานประชุม โดยการนำเสนอมี 2 รูปแบบ คือ Oral Presentation และ Poster Presentation สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และพัฒนางานด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย พร้อมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ต้องส่งบทคัดย่อทาง E-mail: wsongkhu@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังเอกสารแนบค่ะ

ใบจองที่พัก http://aohn-nt.org/document/booking.pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ http://aohn-nt.org/document/advertise.pdf
จดหมาย http://aohn-nt.org/document/letter.pdf
ใบสมัคร http://aohn-nt.org/document/Application.pdf
Abstract Form http://aohn-nt.org/document/Abstract-form.pdf
การส่งบทคัดย่อ http://aohn-nt.org/document/info.pdf
สาสน์จากนายกสมาคม http://aohn-nt.org/document/message.pdf
โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 http://aohn-nt.org/document/Meeting.docxหน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th