วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2555
หน้า 1

 
   
พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5
26 พฤษภาคม 2555
วันที่ 26 พฤษภาคม 2555

พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ
 
   
สาส์นจากนายกสมาคม (ฉบับที่2)
14 พฤษภาคม 2555
วันสงกรานต์ที่ผ่านไปทุกท่านคงได้รับความรักจากคนในครอบครัวอย่างชุ่มฉ่ำใจและกลับไปทำงาน
อย่างมีความสุข

สำหรับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีวันที่มีวันดีๆและวันมงคลหลายวัน
วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันดีสำหรับเพื่อนของเราที่อยู่ในโลกของการทำงานใบเดียวกัน คือ เป็น
วันแรงงาน ในฐานะที่พวกเราเป็นพยาบาลอาชีวอนามัยที่ทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุข ลดความเสี่ยงจากการทำ
งานให้แก่วัยแรงงานทั้งหลายก็ขอฝากพวกเรากันเองและขอชักชวนเพื่อนพยาบาลทุกสาขาร่วมใจกันช่วย
ดูแลเป็นพิเศษกับคนพิเศษกลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วย นั่นคือ แรงงานเด็ก แรงงานหญิง โดยเฉพาะวัยใสเพื่อ
ลดจำนวนคุณแม่วัยใส ช่วยกันดูแลคุณแม่วัยทำงานให้เข้าถึงบริการด้านแม่และเด็กอย่างครบวงจร กลุ่ม
แรงงานผู้พิการ กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุรวมทั้งแรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ยังมีเรื่องฃองความรุนแรงในที่
ทำงาน การละเมิดสิทธิ์ทางเพศ แรงงานต่างด้าว สำหรับเพื่อนวัยทำงานทั้งหลายอย่าลืมดูแลสุขภาพตน
เองให้แข็งแรงและร่วมกันสร้าง วัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คนที่
เรารักและคนรอบข้างที่เขารักเรา

วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวัน ฉัตรมงคล

วันที่ 11 พฤษภาคม เป็นวัน พืชมงคล ซึ่งเป็นวันที่มีความเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อเพื่อน พี่น้อง
ชาวเกษตรกร

วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงสตรีผู้ทรงคุณค่าต่อโลกผู้ได้รับสมญา
ว่าเป็น “ มารดาแห่งการพยาบาล “ Miss Florence Nightingale และเป็นผู้สร้าง Rose Diagram ใน
ปีนี้สภาพยาบาลระหว่างประเทศให้คำขวัญว่า “Closing the Gap: From evidence to action” ความ
หมายตรงกับภาษ าไทยว่า “พยาบาลสร้างสรรค์บริการ: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ “สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดงานวันพยาบาลสากลที่โรงพยาบาลแม่แตง อำเภอแม่แตง

ก่อนจากกันในเดือนนี้ขอเรียนย้ำกับสมาชิกทุกท่านว่าท่านเป็นเจ้าของสมาคม ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของสมาคม ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมายังสมาคมทาง อีเมล หรือ Face book ได้ค่ะ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับงานที่ทำ

ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริง
รุจิภาส ภู่สว่าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิภาส ภู่สว่าง)
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแหง่ประไทย สาขาภาคเหนือ
 
   
งานวันพยาบาลสากล
14 พฤษภาคม 2555
ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือและสภาการพยาบาล ร่วมกับองค์กรการศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือ ได้จัดดิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงพยาบาลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความระลึก "มารดาการพยาบาล" และให้บริการสุขภาพพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพให้แก่ประชาชน ตามคำขวัญของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ในปี 2555 "พยาบาลสร้างสรรค์บริการ: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ (Closing the Gap: From evidence to action) ในโอกาสนี้ ผู้ศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยหน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th