วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนมกราคม 2555
หน้า 1

 
   
พระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี พ.ศ. ๒๕๕๕
1 มกราคม 2555
"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันจัดงานฉลองอายุครบ 7 รอบ ให้อย่างเหมาะสมงดงาม ระหว่างปีที่แล้ว เหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองนับว่าเป็นปรกติดี แต่พอเข้าปลายปี ก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังหวัด ต้องประสบอันตรายและความเดือดร้อนลำบาก ความเสียหายครั้งนี้ดูจะร้ายแรงกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมา ข้อนี้ น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญ ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานทั้งนั้นจะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญ และทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงมั่นคง และก้าวหน้าต่อไปด้วยความผาสุกสวัสดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน "

 
   
ข่าวรับพระราชทานปริญญาบัตร
18 มกราคม 2555
แสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยรุ่นล่าสุด
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล
491231073 นางสาว อัมพวรรณ สินธุญา
501231088 นางสาว ณัฏฐนันท์ ยอดวงศ์
511231081 นางสาว ประภัสสร อักษรพันธ์
511231083 นางสาว รุ้งกานต์ พลายแก้ว
511231084 นางสาว วารุณี ตั้งสถาเจริญพร
511231086 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วมณี
 
   
อวยพรปีใหม่ จากนายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ
1 มกราคม 2555
“ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครอง ปกปักรักษาให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีโอกาสสร้างความดีไปตลอดชีวิต”

 
   
สาส์นจากนายกสมาคม
1 มกราคม 2555
ปีนี้เป็นปีมหามงคลของประเทศไทยเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนม์มายุ ๘๔ ชันษา และขอให้สมาชิกน้อมนำพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของท่าน

การทำงานในปัจจุบันต้องใช้ความรู้ ความสามารถเป็นพื้นฐานหลัก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสนับสนุน ฉะนั้นการเปิดเวปไซด์ของสมาคมฯ ก็เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้สมาชิกตลอดจนประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวอนามัยได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากทุกฝ่าย

สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย การพัฒนาวิชาชีพจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่าน ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านใช้เวปไซด์นี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนวัยทำงาน

ด้วยความปรารถนาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th