วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคม 2555-2556

ประกาศสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2555-2556

          เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอิงตามความในหมวดที่ 3 ว่าด้วยการดำเนินการกิจการสมาคม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ซึ่งสรรหาจากการมีจิตอาสาของสมาชิกของสมาคมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี 2556

1. นายกสมาคม ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง ข้าราชการบำนาญ
2. อุปนายกคนที่ 1 อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อุปนายกคนที่ 2 คุณยุพา จวงพลงาม โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
3. เลขาธิการ อ. ดร. วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เหรัญญิก คุณพัชรินทร์ น้อยสุวรรณ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
5. นายทะเบียน คุณนงเยาว์ มานิตย์ โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  ผู้ช่วยนายทะเบียน คุณอำนาจ วงศ์เจริญ ศูนย์สร้างสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คุณอุบล ศรีแก้ว โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
6. ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ อ. ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ฝ่ายปฏิคมและ
ประชาสัมพันธ์
คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ นักธุรกิจ
  ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมและ
ประชาสัมพันธ์
คุณเสาวลักษณ์ พรหมศร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คุณจิราภรณ์ ธรรมสโรช ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คุณฉัตร์ยุภา จิโนรส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    คุณสุรดา ถนอมรัตน์ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
    คุณเรียงสอน สุวรรณ โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
8. ฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ อ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คุณวารุณี ตั้งสถาเจริญพร โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่
9. ฝ่ายสวัสดิการและจัดหารายได้ คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ นักธุรกิจ
  ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการและจัดหารายได้ คุณยุพา ศรีสิงห์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่
    คุณรัตนา เฮงสุวรรณ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ช่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณนริศรา เลิศพรสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

ประธาน คุณสราญรัตน์ บุญฉลวย โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
เลขาธิการ คุณพาวิณี ใจบาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
กรรมการ คุณชื่นกมล สุขดี โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อนุกรรมการฝ่ายวิจัย

ประธาน คุณสิริบูรณ์ ยาวิชัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เลขาธิการ คุณชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กรรมการ คุณประไพศรี กาบมาลา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  คุณกุลญาภา อยู่นัด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  คุณรัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
  คุณนงเยาว์ มานิตย์ โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศมา ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง)
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือประกาศสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ

          เนื่องจากกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระในปี 2556 อาศัยความในหมวดที่ 3 ว่าด้วยการดำเนินกิจการสมาคมจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของสมาคม ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย
แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ประธานกรรมการ คุณพัชรินทร์ น้อยสุวรรณ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รองประธานกรรมการ คุณรัตนา เฮงสุวรรณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  คุณยุภา ศรีสิงห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เลขานุการ คุณสุรดา ถนอมรัตน์ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  คุณนิภาพร ปินคำ พยาบาลวิชาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว
นายทะเบียน คุณนงเยาว์ มานิตย์ โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  คุณอำนาจ วงศ์เจริญ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คุณอุบล ศรีแก้ว โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  คุณนริศรา เลิศพรสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย
จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ คุณเรียงสอน สุวรรณ โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  คุณฉัตร์ยุภา จิโนรส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศมา ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง)
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือประกาศสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
และประชุมวิชาการของสมาคม ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
-----------------------------------------------------------------------------------

1. ที่ปรึกษา ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย
แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
2. ประธานโครงการ อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล อุปนายกคนที่ 1
3. รองประธานโครงการ คุณสราญรัตน์ บุญฉลวย ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ
4. เลขานุการ อ. ดร. วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล เลขาธิการสมาคม
5. ผู้ช่วยเลขานุการ คุณนิภาพร ปินคำ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม
6. ฝ่ายลงทะเบียน คุณนงเยาว์ มานิตย์ นายทะเบียน
    คุณอำนาจ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยนายทะเบียน
    คุณอุบล ศรีแก้ว ผู้ช่วยนายทะเบียน
7. ฝ่ายพิธีกร คุณเรียงสอน สุวรรณ พิธีกรประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556
    คุณสุรดา ถนอมรัตน์ พิธีกรประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556
    คุณจิราภรณ์ ธรรมสโรช พิธีกรประจำวันศุกร์ที่ 18ตุลาคม 2556
8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
  - คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ ประชาสัมพันธ์ของสมาคม
  - คุณจิราภรณ์ ธรรมสโรช ประชาสัมพันธ์ของสมาคม
  - คุณเรียงสอน สุวรรณ ประชาสัมพันธ์ของสมาคม
  - คุณสุรดา ถนอมรัตน์ ประชาสัมพันธ์ของสมาคม
9. ฝ่ายเสนองานวิจัย พิจารณาบทคัดย่อและนวัตกรรมทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
  - อ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ ประธานกรรมการ
  - คุณสิริบูรณ์ ยาวิชัย กรรมการและเลขานุการ
  - อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล กรรมการ
  - ผศ.ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ กรรมการ
  - ผศ.ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล กรรมการ
  - รศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช กรรมการ
10. ฝ่ายจัดทำรายงานการประชุม  
  - รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล ประธาน
  - คุณยุภา ศรีสิงห์ กรรมการ
  - คุณรัตนา เฮงสุวรรณ กรรมการ
11. ฝ่ายประเมินผล  
  - รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล ประธาน
  - คุณชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง กรรมการ
12. ฝ่ายดำเนินการประชุม
  วันพุธที่ 16 คุลาคม 2556  
  พิธีกรประจำวัน: คุณเรียงสอน สุวรรณ
  ประธาน: อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
  เลขานุการ: อ.ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
  การเลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่  
  คุณพัชรินทร์ น้อยสุวรรณ ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
     
  วันพฤหัสบดีที่ 17ตุลาคม 2556  
  พิธีกรประจำวัน: คุณสุรดา ถนอมรัตน์
  ประธาน: คุณสราญรัตน์ บุญฉลวย
  เลขานุการ: คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ
     
  ห้องที่ 1 นำเสนอผลงานวิจัยด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
  ประธานห้อง: รศ.ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
  เลขานุการ: คุณ สิริบูรณ์ ยาวิชัย
     
  ห้องที่ 2 นำเสนอโครงการ/นวัตกรรมด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
  ประธานห้อง: ผศ.ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
  เลขานุการ: ผศ.ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
     
  อภิปรายกลุ่มมุมมองของคนทำงาน:ความต้องการบริการด้านสุขภาพ
  ประธานห้อง: คุณยุพา จวงพลงาม
  เลขานุการ: คุณอุบล ศรีแก้ว
     
  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการ
พยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน (ประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม)
  ประธานห้อง:
อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์
  เลขานุการ: คุณนิภาพร ปินคำ
     
  กลุ่มย่อยที่ 1: มาตรฐานและจริยธรรมด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
  วิทยากรประจำกลุ่ม:
ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง
  เลขานุการ: คุณรัตนา เฮงสุวรรณ
     
  กลุ่มย่อยที่ 2: การศึกษาพยาบาลอาชีวอนามัย
  วิทยากรประจำกลุ่ม:
อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
  เลขานุการ: คุณอุบล ศรีแก้ว
     
  กลุ่มย่อยที่ 3: ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  วิทยากรประจำกลุ่ม:
คุณสราญรัตน์ บุญฉลวย
  เลขานุการ: คุณชื่นกมล สุขดี
     
  กลุ่มย่อยที่ 4: ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยควรจะเป็นอย่างไร
  วิทยากรประจำกลุ่ม:
คุณยุพา จวงพลงาม
  เลขานุการ: คุณนริศรา เลิศพรสวรรค์
     
  วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556  
  พิธีกรประจำวัน:
คุณจิราภรณ์ ธรรมสโรช
  ประธาน: คุณยุพา จวงพลงาม
  เลขานุการ: คุณฉัตร์ยุภา จิโนรส
  นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม  
  ประธาน: อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์
  เลขานุการ: คุณนิภาพร ปินคำ
    คุณรัตนา เฮงสุวรรณ
    คุณอุบล ศรีแก้ว
    คุณนริศรา เลิศพรสวรรค์
    คุณชื่นกมล สุขดี

ประกาศมา ณ วันที่ 20 กันยายน 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง)
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th