วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือวิสัยทัศน์
พัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งในการให้บริการงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่คนทำงาน สถานประกอบกิจการ และชุมชนทุกภาคส่วน สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ มีความเป็นสากล


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างงานและดำเนินงาน

2. เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
ทั้งระดับบุคคล องค์กร สถานประกอบกิจการ ชุมชนและนานาชาติ

3. เป็นแหล่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการ
วิจัย การศึกษา การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
อาชีวอนามัย สถาบันการศึกษา คนทำงาน สถานประกอบกิจการและนานาชาติ


เป้าหมาย
ทำให้สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาชีพและการให้บริการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระดับสากลของภาคเหนือ 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th