วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือวิสัยทัศน์
พัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งในการให้บริการงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่คนทำงาน สถานประกอบกิจการ และชุมชนทุกภาคส่วน สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ มีความเป็นสากล


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างงานและดำเนินงาน

2. เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
ทั้งระดับบุคคล องค์กร สถานประกอบกิจการ ชุมชนและนานาชาติ

3. เป็นแหล่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการ
วิจัย การศึกษา การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
อาชีวอนามัย สถาบันการศึกษา คนทำงาน สถานประกอบกิจการและนานาชาติ


เป้าหมาย
ทำให้สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาชีพและการให้บริการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระดับสากลของภาคเหนือ 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th